ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مدیریت پرستاری
مدیریت پرستاری
معرفی

مدیر پرستاری بیمارستان فارابی: ثریا کریمی
شماره تماس: ۲۲۰۱
روز های ملاقات حضوری با همکاران: چهارشنبه ها از ساعت 15-13
دفتر مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان فارابی بعنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور قصد دارد بر پایه دانش جدید مدیریت ، رهبری وهدایت توام با آینده نگری و کار آمدی به مرجع پرستاری چشم کشور تبدیل شده و با بهره گیری مناسب از منابع موجود انسانی ، مالی و تجهیزاتی و اطلاعاتی برای دستیابی به رسالت و چشم انداز و ارزش های سازمانی بیمارستان و نیز هم راستا با سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مسیر ارتقای پرستاری چشم کشور گام بردارد. فعالیت های دفتر پرستاری بیمارستان فارابی بطورکلی دو حیطه مهارت سنجی و بکارگیری کارکنان پرستاری و مدیریت مراقبت های پرستاری  خلاصه می گردد.

ماموریت

- براورد کمی و کیفی منابع انسانی پرستاری (اعم از کارشناس پرستاری ، کارشناس بیهوشی و اتاق عمل ، کمک بهیار و منشی) مورد نیاز هر یک از بخشهای تشخیص و درمانی با استفاده از استانداردها و ضرایب اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ، با لحاظ قوانین استخدامی کشوری و ارتقای بهره وری و وزارت کار و امور اجتماعی
- ارزیابی صلاحیت کارکنان پرستاری جدید الورود و چینش آنان بعد از تایید صلاحیت
- چیدمان پرستاران در نوبتهای کاری بخشهای مختلف بر اساس جمع بندی منابع انسانی پرستاری مورد نیاز
- ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاری با فرایند مشخص و تعیین معیارهای خاتمه یا ادامه خدمت
- تعیین و ارزیابی حداقل مهارتهای عمومی و تخصصی بالینی و مهارتهای ارتباطی برای کارکنان پرستاری شاغل در بخش های عمومی , اتاق عمل و مراقبتهای ویژه و اورژانس چشم
- تدوین و ابلاغ سیاستهای آموزشی برای کادر پرستاری
- بازنگری و ابلاغ مراجع مراقبتی پرستاری چشم به بخشهای بالینی بصورت سالیانه
- پایش و کنترل عملکرد پرستاران در زمینه مراقبت های پرستاری چشم بر اساس مراجع مراقبتی ابلاغی
- پایش و کنترل عملکرد پرستاران در زمینه ثبت صحیح اقدامات مراقبتهای پرستاری چشم
- برآورد بودجه سالیانه فعالیتهای پرستاری بر اساس برنامه های عملیاتی و ارائه آن به تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
- بررسی و اولویت بندی نیازهای درخواستی بخشهای بالینی اعلام شده در سامانه ثبت نیازها و پیگیری و تامین آنها
- شناسایی نیازهای آموزشی وبرنامه ریزی و تامین منابع آموزشی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی بیماران و همراهان
- نظارت بر نحوه اداره امور بخشهای بالینی و مراقبتهای موردی
- تدوین و ابلاغ روش اجرایی نحوه تشویق و کنترل های انضباطی کارکنان پرستاری
- نظارت بر نحوه مدیریت تخت ، اعزام و انتقال بیماران در داخل و خارج بیمارستان
- نظارت بر نحوه تعامل بخشهای بالینی با سایر بخشها و پاراکلینیک

چشم انداز

- ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و آموزشی و پژوهشی درحوزه چشم پزشکی و علوم بینایی
- الگوی ترازیابی برای ارائه خدمات ، خلق دانش و فناوری و تربیت متخصص در مراقبت از بینایی در افق 1404 در منطقه تحت پوشش خاورمیانه و آسیای میانه
- دانش محوری
- کرامت و تعالی انسانی
- رعایت حقوق و ارتقای ایمنی بیماران
- مسئولیت پذیری در برابر جامعه و محیط زیست
- اهتمام به خودباوری ، خلاقیت و نوآوری
- نتیجه گرایی

اخبار مرتبط
تنظیمات قالب