ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مدیریت بیمارستان
مدیریت بیمارستان
معرفی

مدیر بیمارستان فارابی: سعید مرادی
مسئول دفتر: سعید معز 
تلفن: 2335- 2344
روزهای ملاقات حضوری: یکشنبه و سه شنبه ساعت 12-11
 
پست الکترونیک:
farabi-manager@tums.ac.ir

ماموریت

- کسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
- تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
- هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه
- تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي موجود
- ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
- اتنخاب مسئولین واحد های مختلف بيمارستان
- ایجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحد های اداري، مالي، پشتیبانی وخدماتی با  بخشهای باليني، پزشكي و پيراپزشكي
- شرکت در جلسات دانشگاه شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه
- شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني
- تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان
- نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
- تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
- ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
- مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان
- ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
- هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
- نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان
- پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر
- پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع
- پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، کارکنان و خانواده آنان
- نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر
- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
- سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
- نظارت در تنظيم بودجه واحد ها
- شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
- مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها
- جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق
- مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل
- برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران
- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

چشم انداز

رسالت بیمارستان فارابی:
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و آموزشی و پژوهشی درحوزه چشم پزشکی و علوم بینایی
 
آرمان و چشم انداز بیمارستان فارابی:
الگوی ترازیابی برای ارائه خدمات ، خلق دانش و فناوری و تربیت متخصص در مراقبت از بینایی در افق 1404 در منطقه تحت پوشش خاورمیانه و آسیای میانه
 
ارزش های سازمانی بیمارستان فارابی:
- دانش محوری
- کرامت و تعالی انسانی
- رعایت حقوق و ارتقای ایمنی بیماران
- مسئولیت پذیری در برابر جامعه و محیط زیست
- اهتمام به خودباوری ، خلاقیت و نوآوری
- نتیجه گرایی

اخبار مرتبط
تنظیمات قالب