ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان درمانی:
 
فرآیند تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان شامل 3 مرحله اصلی است:
- تکمیل فرم پرونده بهداشتی 
- بررسی و انجام واکسیناسیون پرسنل
- ثبت جواب آزمایشات هپاتیت C/B و HIV و موارد مواجهه شغلی
 
تکمیل فرم پرونده بهداشتی:
- کلیه پرسنل بیمارستان بایستی قبل از شروع بکار و ورود به بخش مربوطه توسط سرپرست واحد خود  بصورت کتبی به واحد کنترل عفونت معرفی شوند.
- پرسنل موظف است اطلاعات موجود در پرونده بهداشتی شامل مشخصات پرسنل، محل های خدمت قبلی وی سابقه ابتلا به بیماریهای عفونی، وضعیت سلامت عمومی و تاریخ انجام واکسیناسیون و سابقه مواجهه شغلی با وسایل تیز و برنده و ترشحات بیمار، را با دقت تکمیل نماید نمونه فرم پرونده بهداشتی در ادامه  آمده است.
- سپس پرسنل جهت انجام معاینات لازم به پزشک معتمد مراجعه کنند و خلاصه معاینات در پرونده بهداشتی ثبت و مهر شود.
- پرونده بهداشتی بعد از تکمیل توسط پزشک کنترل عفونت تایید و مهر و در واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط بایگانی شود.
 
بررسی وضعیت واکسیناسیون پرسنل:
- در صورتی که برنامه واکسیناسیون (بویژه هپاتیت B و دوگانه ) فرد کامل نبوده و یا بطور ناقص انجام شده باشد، فرد چهت انجام دوره کامل واکسیناسیون به مرکز بهداشت ابن سینا ارجاع داده می شود
- برنامه واکسیناسیون توسط مرکز بهداشت برای کارکنانی که دوره واکسیناسیون انان کامل نیست به شرح ذیل انجام می پذیرد :
   واکسن هپاتیت B– سه نوبت – 0 و 1 و6  ماه
   واکسن دوگانه – یک نوبت یادآور
- در صورتی که برنامه واکسیناسیون (بویژه هپاتیت B و دوگانه ) فرد  کامل باشد تاریخ انجام واکسیناسیون در پرونده درج شده و پرسنل جهت انجام آزمایش هپاتیت C/B و HIV و تیتر آنتی بادی  هپاتبت B به آزمایشگاه مراجعه می کند.
 
ثبت جواب آزمایشات هپاتیت C/B و HIV و تیتر آنتی بادی هپاتیت B و موارد مواجهه شغلی:
- پرسنل بایستی نتیجه آزمایش  هپاتیت C/B و HIV و تیتر آنتی بادی هپاتیت B را دریافت و تحویل واحد کنترل عفونت دهند.
- در صورتی که تیتر آنتی بادی هپاتیت B پرسنل بیشتر از 10 باشد. نتیجه تیتر با ذکر تاریخ انجام آن در پرونده بهداشتی درج و مهر می شود و نیاز به انجام واکسیناسیون هپاتیت B نیست.
- در صورتی که تیتر آنتی بادی هپاتیت B پرسنل کمتر از 10 یا منفی باشد. نتیجه در پرونده بهداشتی ثبت و مهر می شود و بایستی یک دوره دیگر (سه نوبت) واکسیناسیون هپاتیت B برای آن فرد انجام شود و بعد از گذشت مدت  زمان 2 ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن مجددا آزمایش   تیتر آنتی بادی برای وی آنجام گردد . اگر برای بار دوم هم تیتر آنتی بادی فرد کمتر از 10 یا منفی بود این فرد بعنوان NO Responder نسبت به واکسن هپاتیت B درنظر گرفته می شود و در مواقع مواجهه شغلی دستورالعمل کتاب راهنمای کشوری کنترل عفونت برای این افراد اجرا می گردد.
 
 

تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان درمانی

فرآیند تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان شامل 3 مرحله اصلی است :

الف- تکمیل فرم پرونده بهداشتی 

ب- بررسی و انجام واکسیناسیون پرسنل

ج- ثبت جواب آزمایشات هپاتیت C/B و  HIVو موارد مواجهه شغلی

تکمیل فرم پرونده بهداشتی  :

 1. -   کلیه پرسنل بیمارستان بایستی قبل از شروع بکار و ورود به بخش مربوطه توسط سرپرست واحد خود  بصورت کتبی به واحد کنترل عفونت معرفی شوند.
 2. -   پرسنل موظف است اطلاعات موجود در پرونده بهداشتی شامل مشخصات پرسنل، محل های خدمت قبلی وی سابقه ابتلا به بیماریهای عفونی، وضعیت سلامت عمومی و تاریخ انجام واکسیناسیون و سابقه مواجهه شغلی با وسایل تیز و برنده و ترشحات بیمار، را با دقت تکمیل نماید نمونه فرم پرونده بهداشتی در ادامه  آمده است.
 3. -     سپس پرسنل جهت انجام معاینات لازم به پزشک معتمد مراجعه کنند و خلاصه معاینات در پرونده بهداشتی ثبت و مهر شود.
 4. -     پرونده بهداشتی بعد از تکمیل توسط پزشک کنترل عفونت تایید و مهر و در واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط بایگانی شود.

بررسی وضعیت واکسیناسیون پرسنل

در صورتی که برنامه واکسیناسیون (بویژه هپاتیت B و دوگانه ) فرد کامل نبوده و یا بطور ناقص انجام شده باشد، فرد چهت انجام دوره کامل واکسیناسیون به مرکز بهداشت ابن سینا ارجاع داده می شود

 1. -     برنامه واکسیناسیون توسط مرکز بهداشت برای کارکنانی که دوره واکسیناسیون انان کامل نیست به شرح ذیل انجام می پذیرد :
 • واکسن هپاتیت B سه نوبت  0 و 1 و6  ماه
 • واکسن دوگانه  یک نوبت یادآور
 1. -   در صورتی که برنامه واکسیناسیون (بویژه هپاتیت B و دوگانه ) فرد  کامل باشد تاریخ انجام واکسیناسیون در پرونده درج شده و پرسنل جهت انجام آزمایش هپاتیت C/B و HIV و تیتر آنتی بادی  هپاتبت B به آزمایشگاه مراجعه می کند.

ثبت جواب آزمایشات هپاتیت C/B و HIV و تیتر آنتی بادی هپاتیت B    و موارد مواجهه شغلی

 1. -     پرسنل بایستی نتیجه آزمایش  هپاتیت C/B و HIV و تیتر آنتی بادی    هپاتیت B  را دریافت و تحویل واحد کنترل عفونت دهند.
 2. -   در صورتی که تیتر آنتی بادی هپاتیت B پرسنل بیشتر از 10 باشد . نتیجه تیتر با ذکر تاریخ انجام آن در پرونده بهداشتی درج و مهر می شود و نیاز به انجام واکسیناسیون هپاتیت B نیست.
 3. -   در صورتی که تیتر آنتی بادی هپاتیت B پرسنل کمتر از 10 یا منفی باشد . نتیجه در پرونده بهداشتی ثبت و مهر می شود و بایستی یک دوره دیگر  (سه نوبت ) واکسیناسیون هپاتیت B برای آن فرد انجام شود و بعداز گذشت مدت  زمان 2 ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن مجددا آزمایش   تیتر آنتی بادی برای وی آنجام گردد . اگر برای بار دوم هم تیتر آنتی بادی  فرد کمتر از 10 یا منفی بود این فرد بعنوان NO Responder   نسبت به واکسن هپاتیت B درنظر گرفته می شود و در مواقع مواجهه شغلی دستورالعمل کتاب راهنمای کشوری کنترل عفونت برای این افراد اجرا می گردد.
تنظیمات قالب