ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
رویکردهای ذیل به منظور پیشگیری از بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی باید اجرا گردد:
 
- کلیه بیماران تب دارو یا دارای کشت مثبت و کلیه موارد بروز عفونت بر اساس نظام مراقبت از عفونت بیمارستانی بلافاصله از بخشها واحد کنترل عفونت گزارش می گردد.
- کلیه موارد طغیان عفونت بیمارستانی یا سایر بیماری های عفونی واگیر بلافاصله به کمیته کنترل عفونت دانشگاه (معاونت درمان )گزارش شده و از طریق اعضای کمیته کنترل عفونت بیمارستان مورد بررسی و تحلیل ریشه ای قرار می گیرد.
- کلیه روش های مراقبتی ودرمانی از نظر انتقال عفونت مورد بررسی مکرر قرار می گیرد.
- کلیه منابع احتمالی عفونت و راههای انتقال آن مورد شناسایی قرار گفته و برای حذف یا محدود نمودن آنها برنامه مداخلاتی تنظیم می گردد .
- اصول احتیاطات استاندارد  هنگام اجرای فرایندهای مراقبتی رعایت میشود .
- اصول ایزولاسیون درارائه مراقبت به بیماران عفونی رعایت میشود
- در تمامی قسمت های درمانی و پشتیبانی استانداردهای بهداشت محیط گندزدایی محیط و تجهیزات به خوبی انجام می شود .
 
 
تنظیمات قالب