ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مدیریت مواجهات شغلی
 
تعریف مواجهه شغلی:
تماس از هر یک از طرق زیر:
- آسیب پرکوتانئوس (نیدل استیک، بریدگی با اجسام تیز و برنده)
- مخاطاب (مانند چشم و دهان)
- پوست غیر سالم
- منابع و ترشحات آلوده کننده  بیمار مانند خون و مایعات آلوده به خون، بافت ها، منی، مایع مغزی نخاعی، پلور، پریتوئن، مایع  آمنیون، شیر، مایع پریکارد و ترشحات واژینال
 
اقدامات پیشگیری از مواجهه شغلی:
با توجه به اینکه جراحات ناشی از فرور رفتن سر سوزن و وسایل تیز و برنده از مهم ترین موارد آلودگی کارکنان بهداشتی درمانی با HIV/HCV/HBV محسوب می شود ، رعایت نکات ذیل به منظور پیشگیری از جراحات و صدمات مزبور الزامی است:
- جهت شکستن ویال های دارویی ترجیحاً از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشد و در صورت نیاز به استفاده از تیغ اره و جهت رعایت اصول ایمنی در داخل یک محافظ مثل Pad گرفته شوند
- پس از تزریق از گذاردن درپوش سر سوزن اکیداً خودداری نمایید مگر در شرایط خاص از جمله اخذ نمونه خون جهت ABG یا کشت خون 
- از شکستن و یا خم کردن سر سوزن قبل از دفع خودداری نمایید  .
- در موارد ضروری جهت گذاردن درپوش سر سوزن از وسیله مکانیکی جهت ثابت نگهداشتن درپوش استفاده نمایید و یا از یک دست به روش SCOOP جهت گذاردن درپوش سر سوزن استفاده کنید.
- جهت حمل وسایل تیز و برنده از ریسیور استفاده نمایید و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب یونیفرم خودداری نمایید .
- از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده (بیستوری ، سر سوزن و ...) اجتناب نمایید .
 
احتیاطات عمومی در حین انجام هرگونه اقدام درمانی که احتمال آلودگی با خون و سایرترشحات بدن وجود دارد به شرح ذیل می باشد:
- در صورتی که بریدگی و یا زخمی در دست ها وجود دارد ، بایستی از دستکش استفاده نمود و موضع با پانسمان ضدآب پوشانده شود.
- جهت حفاظت کارکنان بهداشتی درمانی در قبال آلودگی با خون و یا ترشحات بدن ، استفاده از پیش بند پلاستیکی یکبار مصرف ضروری است.
- در صورتیکه احتمال پاشیده شد خون و یا قطعاتی از نسوج و یا مایعات آلوده به چشم و غشاء مخاطی وجود دارد، استفاده از ماسک و عینک محافظ ضروری است.
- در صورتیکه بیمار دچار خونریزی وسیع است ، استفاده از گان ضد آب ضروری است.
- در صورتیکه کارکنان دچار اگزما و یا زخم های باز می باشند ، معاینه پزشک جهت مجوز شروع فعالیت در بخش ضروری است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کمک های اولیه فوری به کارکنان بلافاصله بعد از مواجهه شغلی 
 
با توجه به اینکه جراحات و اتفاقات عمده در حین انجام اقدامات و روش های درمانی در موارد ذیل اتفاق می افتد اقدامات کمک های اولیه فوری بایستی انجام شود:
 
-     فرورفتن سر سوزن بدست کارکنان بهداشتی و درمانی
-   پاشیده شده خون وسایر ترشحات بدن بیمار به :بریدگی های باز ملتحمه و چشمها غشا مخاطی برای مثال داخل دهان گاز گرفتگی منجر به پارگی اپیدرم
کمک های فوری :
 
شستشوی محل زخم با صابون و آب ولرم
 
خودداری از مالش موضعی چشمها
 
شستشوی چشمها و غشای مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگی
 
گزارش فوری سانحه به سوپروایزر :  
 
تکمیل دقیق فرم گزارش دهی مواجهه شغلی بلافاصله بعداز بروز سانحه       
 
ثبت رسمی سانحه گزارش شده در گزارشات حین کار در بخش مربوطه و دفتر پرستاری
 
درج سانحه گزارش شده در پرونده بهداشتی کارکنان در واحد کنترل عفونت
 
بررسی خطر بیماریزایی ناشی از تماس شغلی کارکنان شامل 3 مرحله می باشد بررسی مقدماتی؛ بررسی آزمایشگاهی؛ و اقدامات اصلاحی که در متن دستورالعمل شرح داده شده است.
تنظیمات قالب