ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت: لیلا فیضی نیا
تلفن داخلی: 2282
 
این واحد در ضلع جنوبی طبقه زیر زمین بیمارستان جنب اتاق عمل 4 واقع شده و شامل بخش های زیر است:
- باجه پاسخگوئی به ارباب رجوع
- مدارک پزشکی
- کدگذاری
- بایگانی مدارک پزشکی
 
مدارک پزشکی به عنوان محک ذی قیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستانی، والاترین و با ارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد، از اینرو درک اهمیت والای آن به مثابه توسعه تفکر و بینش اطلاعاتی است.
 
اهدافی که واحد مدیریت اطلاعات سلامت  تأمین می کند عبارتند از:  
- به عنوام اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار
- به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند.
- جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان
- به عنوان اساس مطالعه ، بررسی و ارزشیابی
- جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار ، بیمارستان و کارکنان مسئول
- جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی
 
وظایف واحد:
- تجزیه و تحلیل کمی اوراق پرونده و رفع نواقص  آنها طبق دستورالعمل های تعیین شده
- کدگذاری پرونده های پزشکی با استفاده از کتب ICDو ثبت کدها در سیستم HIS
- ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران به صورت مکانیزه از طریق سیستم HIS جهت اهداف آموزشی ،پژوهشی ، درمانی ،حقوقی وقضائی
- ایجاد بستر مناسب در خصوص مبادله اطلاعات الکترونیکی پرونده بیماران  از طریق توسعه واجرای شبکه اسکن
- همکاری در انجام پژوهش های پزشکی در بیمارستان و سایر مراکز علمی
- اجرای فرآیند و مراقبت امحاء پرونده های بستری بیماران
- پاسخگویی به مکاتبات مراجع قضایی (پزشک قانونی، نظام پزشکی)، بیمه های تکمیلی و سایر ارگان ها
- واگذاری اطلاعات و پاسخگویی به ارباب رجوع طبق سلسله مراتب قانونی
 
 
تنظیمات قالب