ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
روسای بیمارستان تاکنون
1- مرحوم پروفسور محمد قلی شمس 1321
2- دکتر سید رحمت اله میرحقانی 1336
3-دکتر هوچیترا فریدونی 1348
4- دکتر محمد هادی قوام صدوقی 1350
5- دکتر امیر همایون خسروی 1352
6-دکتر سید حسین وثوق 1358
7- دکترپرویزباشی زاده فخار 1360
8- دکتر مرتضی مواسات 1366
9- دکتر محمد رضا منصوری 1370
10- دکتر محمود جباروند 1385
11- دکتر سید حسین صدرالسادات 1395
12- دکتر محمدرضا اکبری 1398
13- دکتر مهدی خداپرست 1400
 
مدیران بیمارستان تاکنون
1- دکتر عبدالکریم شمس 1324
2- مسعود جمالی فیروز آبادی
3- محمد دولت آبادی 1348
4- ایرج نمازی 1354
5- محمد باقر لاجوردی 1357
6- رضا برقعی رضوی 1360
7- احمد شامخی 1363
8- نظام الدین شفاهی نیارکی 1364
9- سید محمد هادی موسوی 1364
10- محمد رضا اسماعیل بیگی 1369
11- سید محمد هادی موسوی 1376
12- دکتر محمود جباروند 1384
13- رحیم رحیمی 1385
14- دکتر هادی مخترع 1388
15- ابوالفضل علیاری 1393
16- دکتر مهدی صنعت کار 1395
17- سعید مرادی 1396
 
 
تنظیمات قالب