ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بیمارستان فارابی با هدف اولویت دادن به بسته های خدمات درمانی و پایبندی به رفتار حرفه ای و مشکل گشایی از ارباب رجوع به تسهیل دسترسی به خدمات درمانی به مراجعین محترم پرداخته است

در ذیل می توانید بسته های خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین محترم را در حوزه درمانی دریافت نمایید

 

کنترل عفونت

برنامه ویزیت پزشکان

بخش های بیمارستان

بانک چشم فارابی

تنظیمات قالب