ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه هفتگی درمانگاه

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

درمانگاه رتین

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه قرنیه

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه استرابیسم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه گلوکوم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه بیماری های سطحی چشم

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه لیزیک

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه عمومی چشم

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP)

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه نورولوژی (مغز و اعصاب)

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه رتین

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه قرنیه

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه استرابیسم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه گلوکوم

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه بیماری های سطحی چشم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه لیزیک

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه عمومی چشم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP)

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه نورولوژی (مغز و اعصاب)

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه رتین

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه قرنیه

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه استرابیسم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه گلوکوم

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه بیماری های سطحی چشم

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه لیزیک

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه عمومی چشم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP)

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه نورولوژی (مغز و اعصاب)

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه رتین

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه قرنیه

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه استرابیسم

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه گلوکوم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه بیماری های سطحی چشم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه لیزیک

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه عمومی چشم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP)

ساعت حضور: (17:00-12:00)

درمانگاه نورولوژی (مغز و اعصاب)

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه رتین

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه قرنیه

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه استرابیسم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه گلوکوم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه بیماری های سطحی چشم

ساعت حضور: (12:00-07:00)

درمانگاه لیزیک

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه عمومی چشم

ساعت حضور: (17:00-07:00)

درمانگاه رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP)

ساعت حضور: (17:00-07:00)

تنظیمات قالب