ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
استفاده ایمن ازوسایل حفاظت فردی باتوجه به نوع مراقبت:
 
استفاده از وسایل حفاظت فردی یکی از اصول احتیاطات استاندارد بمنظور مراقبت از کارکنان و بیماران در مقابل عفونت های بیمارستانی است.
 
نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی مشتمل بر دو بخش کلی است:
– نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در اتاق های عمل
- نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در سایر بخشها
 
نحوه استفاده صحیح از انواع وسایل حفاظت فردی در اتاق های عمل: 
گان:
- استفاده از گان یکبار مصرف  استریل در اتاق جراحی و توسط اعضاء تیم جراحی که با فیلد عمل جراحی در تماس هستند الزامیست.
- گان مورد استفاده یکبارمصرف استریل بوده و باید از بیمار به بیمار دیگر تعویض گردد. در پایان عمل جراحی، گان باید به عنوان زباله عفونی دفع گردد.
نکته: در صورت خیس­شدن، ایجاد پارگی و یا سوراخ شدن، باید گان با رعایت اصول آسپتیک تعویض گردد
- مراحل پوشیدن و خارج کردن گان در متن دستورالعمل آمده است.
 
دستکش:
- استفاده از دستکش جراحی استریل در اتاق جراحی و توسط اعضاء تیم جراحی که با فیلد عمل جراحی در تماس هستند الزامیست.
- دستکش جراحی استریل باید ترجیحاً بدون پودر لاتکس باشد.
- دستکش جراحی استریل باید از بیمار به بیمار دیگر تعویض گردد. در پایان عمل جراحی، دستکش باید به عنوان زباله عفونی دفع گردد.
نکته: در صورت ایجاد پارگی و یا سوراخ شدن، باید دستکش جراحی  با رعایت اصول آسپتیک حین عمل جراحی تعویض گردد.
نکته: در مورد اعمال جراحی با زمان بیشتر از سه ساعت مانند اعمال جراحی ویترکتومی، باید دستکش هر سه ساعت یکبار حین عمل جراحی تعویض گردد.
-  در صورتی که بیمار مبتلا به بیماریهای منتقله از راه خون باشد باید از دستکش جراحی دولایه نارنجی رنگ استریل استفاده گردد. تشخیص مبتلا بودن بیمار به بیماریهای منتقله از راه خون، بر مبنای شرح حال بالینی و سوابق بیماریهای عفونی قبلی و نیز فرم گزارش بیماریهای .... موجود در پرونده بالینی بیمار خواهد بود.
-  دستکش جراحی باید به روش استریل پوشیده شود.  دستکش جراحی با باکارگیری دو روش باز و بسته پوشیده می شود. در صورت امکان توسط اعضاء تیم جراحی باید از روش بسته برای پوشیدن دستکش جراحی استفاده نمایند .
- مراحل پوشیدن دستکش بروش بازو بسته و روش خارج کردن آن در متن دستورالعمل آمده است.
 
ماسک:
- استفاده از ماسک در داخل اتاق جراحی توسط اعضاء تیم جراحی و کلیه افرادی که به هر دلیلی به محوطه تمیز اتاق عمل وارد می شوند الزامیست.
- ماسک باید از بیمار به بیمار دیگر تعویض گردد. در پایان عمل جراحی، ماسک باید به عنوان زباله عفونی دفع گردد.
نکته: در صورت ایجاد پارگی و یا سوراخ شدن، باید ماسک حین عمل جراحی تعویض گردد.
نکته: ماسک های معمولی باید هر دو ساعت یکبار حین عمل جراحی تعویض گردد. در صورتی که از ماسک فیلتر دار استفاده می گردد، نیازی به تعویض ماسک هر دو ساعت یکبار نمی باشد.
- در صورتی که بیمار مبتلا به بیماریهای عفونی منتقله از راه تنفس( هوایی یا قطره ای)  باشد باید از ماسک فیلتردار استفاده گردد. تشخیص مبتلا بودن بیمار به بیماریهای عفونی منتقله از راه تنفس ، بر مبنای شرح حال بالینی و سوابق بیماریهای عفونی قبلی و نیز فرم گزارش بیماریهای .... موجود در پرونده بالینی بیمار خواهد بود.
- مراحل پوشیدن و خارج کردن ماسک ساده و فیلتر دار در متن دستورالعمل شرح داده شده است.
 
عینک محافظ:
- استفاده از عینک محافظ در داخل اتاق جراحی توسط اعضاء تیم جراحی و در مواقعی که احتمال پاشیده شدن خون و ترشحات به چشم وجود دارد الزامیست.
- عینک محافظ باید از بیمار به بیمار دیگر تعویض گردد. در پایان عمل جراحی، عینک محافظ باید ضدعفونی گردد.
- استفاده از محافظ صورت ( گاگل) به جای عینک محافظ ارجحیت دارد.
 
کلاه:
- استفاده از کلاه یکبارمصرف در داخل اتاق جراحی توسط اعضاء تیم جراحی و کلیه افرادی که به هر دلیلی به محوطه تمیز اتاق عمل وارد می شوند الزامیست.
- در صورت آلوده شدن کلاه با ترشحات بیمار، باید تعویض گردد.
 
نحوه استفاده صحیح از انواع وسایل حفاظت فردی در سایر بخش­ها: 
- هنگام ورود به اتاق ایزوله (عادی و تنفسی) و یا انجام اعمال تهاجمیو فعالیت های مراقبت  از بیمار که احتمال مواجهه با خون و مایعات بدن وجود دارد استفاده از وسایل حفاظت فردی الزامیست.
- به منظور استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی، توجه به روش انتقال بیماری و نیز نقاط آسیب­پذیر بدن کارکنان که در معرض مواجهه با خون و مایعات بدن است، باید مورد توجه قرار گیرد.
- نحوه استفاده از گان، دستکش، ماسک و عینک در سایر بخش های بیمارستان ( به جز اتاق های عمل) محافظ مشابه بندهای الف-1 تا الف 5 این دستورالعمل می باشد.
- در سایر بخشهای بیمارستان در زمان استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت اصول استریل مورد نیاز نمی باشد.

برای  پوشیدن وسایل حفاظت فردی در سایر بخشها و هنگام ورود به اتاق ایزوله بایستی بترتیب زیر عمل شود:         
  1.گان2.ماسک3.محافظ صورت4.کلاه 5.دستکش
 
برای خارج کردن وسایل حفاظت فردی در سایر بخشها و هنگام خروج از اتاق ایزوله بایستی بترتیب زیر عمل شود:
  1.دستکش2.گان 3. ضدعفونی دستها با محلول ضدعفونی الکلی 4.کلاه 5.محافظ صورت6.ماسک7. ضدعفونی مجدد دستها با محلول ضدعفونی الکلی
 
 
تنظیمات قالب