ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
کمیته گردشگری سلامت بیمارستان فارابی:
با هدف ارتقاء فرآیند های خدمت رسانی در حوزه گردشگری سلامت و بررسی چالش های این حوزه و مطابق با استانداردهای اعلام شده وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه گردشگری سلامت با دستور دکتر مهدی خداپرست کمیته تخصصی گردشگری سلامت ایجاد و ماهانه جلسات به طور منظم برگزار می نماید.
 
اعضاء اصلی کمیته گردشگری سلامت:
رئیس بیمارستان فارابی
معاونین بیمارستان
مدیر بیمارستان
پزشک IPD
کارشناس IPD
مدیر پرستاری
مسئول امور روابط عمومی
مسئول امور مالی بیمارستان 
به مقتضای محتوای جلسات به صلاح دید رئیس بیمارستان اعضا دیگری به این کمیته اضافه می شود
 
رئیس کمیته: رئیس بیمارستان 
دبیر کمیته: کارشناس مسئول گردشگری سلامت
 
 
 
تنظیمات قالب