ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مراقبت ازبیماران در مقابل عفونت های بیمارستانی:
 
رویکردهای ذیل بمنظور مراقبت از بیماران در مقابل عفونت های بیمارستانی  باید اجرا گردد:
 
- کلیه بیماران عفونی بر اساس راه انتقال بیماری تحت ایزولاسیون مناسب  قرار گیرند.
- کلیه منابع عفونت و راههای انتقال آن مورد شناسایی قرار گفته و برای حذف یا محدود نمودن آنها برنامه مداخلاتی وجود دارد .
- کلیه سطوح و وسایل موجود در بخشهای درمانی بطور روزانه نظافت و با محلول ضدعفونی­کننده مناسب  مورد گندزدایی قرار  می گیرد.
- کلیه وسایل جراحی و اقلام پارچه ای مورد استفاده در اتاق های عمل  قبل از استفاده  استریل شده و از صحت استرلیزاسیون قبل و حین عمل جراحی اطمینان حاصل می گردد.
- در هنگام ارائه خدمات بالینی به بیماران،  اصول آسپتیک اختصاصی مرتبط با آن مراقبت درمانی باید مطابق با شرح روش اجرایی مندرج در دستورالعمل مربوطه رعایت گردد. 
- برنامه آموزش مستمر سالیانه برای گروه­های هدف منطبق با نیازسنجی آموزشی در زمینه شناسایی و پیشگیری از بروز عفونت های بیمارستانی و روشهای مقابله با آن اجرا می گردد.
 
 
تنظیمات قالب