ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر محمدرضا اکبری
مرتبه علمی: استاد
فوق تخصص استرابیسم
تلفن داخلی: 2384
 
شرح وظایف:
- ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری - عملی) پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضاء هیات علمی و نظارت بر حسن اجرای آن
- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه ها بر اساس خط مشی شورای دانشکده پزشکی با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس  دانشکده
- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها، تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
- اهتمام جدی در بهبود کیفیت آموزش گروه چشم پزشکی
- توجه ویژه به نظم و قانون گرائی در گروه و اجرای ضوابط آموزشی
- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده پزشکی برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
- ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه چشم پزشکی
- پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشکده پزشکی
- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به دانشکده پزشکی
- پیشنهاد طرح های پژوهشی با همکاری گروه های دیگر به رئیس دانشکده پزشکی برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
- ارزیابی کار ماهانه و سالانه اعضای گروه چشم پزشکی در سامانه شعاع و گزارش آن به رئیس دانشکده پزشکی
 
 
 
تنظیمات قالب