ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
الف- جداسازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیماران:
 
سرپرستاران و مسئولین کلیه واحدها اعم از بخش ها، درمانگاهها و اتاق های عمل در شیفت صبح و پرستاران مسئول در شیفتهای عصر و شب موظف هستند تمامی بیماران با تشخیص قطعی یا مشکوک هر یک از بیماریهای مشمول گزارش دهی آنی ، فوری و غیر فوری یا کتبی نظام مراقبت از بیماریهای سندرمیک ( نصب شده در برد کنترل عفونت) را با ذکر مشخصات بیمار و شماره پذیرش بصورت کتبی به واحد کنترل عفونت و دفتر پرستاری گزارش دهند.
نکته: کلیه سرپرستاران موظف هستند لیست بیماریها و سندرم های واگیرمشمول گزارش دهی آنی و فوری و غیر فوری را که از سوی واحد کنترل عفونت ارائه شده است را در برد مربوط به کنترل عفونت نصب نمایند
 
لیست بیماریها و سندرم های واگیر مشمول گزارش دهی آنی و فوری و غیر فوری نظام مراقبت بیماریها بشرح زیر است:

بیماریهای مشمول گزارش دهی آنی و بلافاصله (کمتر از 6 ساعت ):
هاری –آنفلوانزای پرندگان –تولارمی – طاعون – وبا – سیاه زخم تنفسی – بوتولیسم – زیکا –چیکونگونیا – ایبولا –تب های خونریزی دهنده –کرونا –تیفوئید مقاوم به درمان –هرگونه افزایش ناگهانی موارد بیماریها (طغیان و اپیدمی)
 
بیماریهای مشمول گزارش دهی فوری (کمتر از 24 ساعت ):
فلج شل حاد –تب و بثورات حاد جلدی ماکولو پاپولر- سل ریوی –سیاه سرفه – دیفتری –کزاز –سندرم سرخجه مادرزادی-مننژیت-مالاریا-اسهال خونی – تب دنگی –تب راجعه –تب زرد – جذام - سیاه زخم جلدی –شیستوزومیازیس  - بستری در بیمارستان بدنبال واکسیناسیون
 
بیماریهای مشمول گزارش دهی غیر فوری (هفتگی):
سایر انواع سل (بجز سل ریوی ) –انواع هپاتیت های ویروسی- تیفوئید – بروسلوز –کالا آزار جلدی –لیشمانیوز احشایی – شیگلوزیس - سیفلیس - . سوزاک – ایدز –کیست هیداتیک – توکسوپلاسموزیس –فاسیولازیس – لپتوسپیروزیس – پدیکولوزیس - گال
 
ب- اقدامات پیشگیرانه و جداسازی بر اساس راه انتقال بیماری:
سوپروایزر کنترل عفونت بعداز تکمیل فرم بررسی بیماری و کنترل مشاوره های عفونی انجام شده برای بیمار با صلاحدید و تشخیص پزشک کنترل عفونت و یا پزشک معالج بیمار و یا پزشک داخلی و عفونی اقدام به جداسازی بیماران و الزام بر رعایت احتیاطات اضافه (علاوه بر احتیاطات استاندارد) بر اساس راه انتقال آن بیماری ،می نماید: 
در این صورت بایستی تابلوی مربوط به احتیاطات مربوطه روی درب اتاق بیمار نصب شده و کلیه موارد ذکر شده در خصوص جداسازی مربوط به آن بیماری دقیقا توسط کلیه پرسنل درمانی که مراقب بیمار هستند و یا ملاقات کنندگان و همراهان و کلیه کسانی که بهر دلیل به اتاق بیمار رفت و آمد دارند رعایت گردد .
 
احتیاطات اضافه بر اساس راه انتقال بیماری سه نوع هستند:
1-احتیاطات تنفسی (ایزوله تنفسی )
2- احتیاطات قطره ای (ایزوله قطره ای)
3- احتیاطات تماسی (ایزوله تماسی )
 
احتیاطات تنفسی:
احتیاطات تنفسی در مورد بیماریهایی عفونی که راه انتقال انان از طریق ذرات تنفسی کوچکتر از 5 میکرون است بایستی رعایت شود که شامل این موارد هستند :
تابلوی مربوط به احتیاطات تنفسی روی درب اتاق بیمار نصب گردد.
بیمار حتما در اتاق یکنفره ترجیحا دارای شرایط ایزوله تنفسی یا عادی بستری شود.
درب اتاق بیمار همیشه بسته نگهداشته شود.
تهویه با فشار منفی حداقل 6-12 بار تعویض در ساعت در داخل اتاق بیمار روشن باشد.
کلیه افراد موقع ورود به اتاق بیمار بایستی از ماسک فیلتر دار استفاده کنند. و بعداز خروج از اتاق انرا خارج کنند (هر مراقب باید از یک ماسک فیلتر دار جداگانه استفاده کند و هر ماسک بعداز 48 ساعت باید تعویض شود)
محلول ضدعفونی دستها و کلیه وسایل حفاظت فردی اعم از ماسک فیلتر دار و ساده و گان و دستکش و محافظ صورت یا چشم در قسمت پیش ورودی اتاق قرار داده شود.
 یک سطل زباله عفونی در قسمت پیش ورودی اتاق جهت دفع وسایل حفاظت فردی الوده قرار داده شود.
بیمار حتی الامکان از اتاق خارج نشود و در صورت اجبار (جهت انجام آزمایشات تشخیصی) قبل از خروج از اتاق از ماسک جراحی ساده استفاده کند و به افرادی که در مقصد هستند در مورد زمان حضور بیمار اطلاع داده شود.
پرونده بیمار نباید بداخل اتاق برده شود
رعایت دستورالعمل بهداشت دستها و استفاده از ماسک جراحی ساده دقیقا توسط مراقبین و همراهان و ملاقات کنندگان و کسانی که بهر دلیل به اتاق بیمار وارد می شوند الزامیست
در صورتی که احتمال تماس با ترشحا ت بیمار وجود دارد از وسیله حفاظت فردی مناسب استفاده گردد.
بعداز ترخیص بیمار باید اتاق طبق دستورالعمل شستشو و ضدعفونی اتاق ایزوله کاملا شستشو وضدعفونی گردد.
قبل از ترخیص بیماری و یا اتمام دوران واگیر بیماری حتما به واحد کنترل عفونت اطلاع داده شود.
 
احتیاطات قطره ای:
احتیاطات قطره ای در مورد بیماریهایی عفونی که راه انتقال انان از طریق ذرات تنفسی بزرگتر از 5 میکرون است بایستی رعایت شود که شامل این موارد هستند :
تابلوی مربوط به احتیاطات قطره ای روی درب اتاق بیمار نصب گردد.
بیمار در اتاق یکنفره ترجیحا دارای شرایط ایزوله عادی بستری شود در صورت کمبود اتاق بیماران دارای عفونت یکسان در یک اتاق بستری شوند و فاصله تختها از یکدیگر حداقل 1 متر باشد.
نیازی به برقراری تهویه با فشار منفی نیست.
کلیه افراد موقع ورود به اتاق بیمار بایستی از ماسک جراحی و محافظ صورت یا عینک استفاده کنند. و بعداز خروج از اتاق آنرا خارج کنند.
محلول ضدعفونی دستها و کلیه وسایل حفاظت فردی اعم از ماسک ساده جراحی و گان و دستکش و محافظ صورت یا چشم در قسمت پیش ورودی اتاق قرار داده شود.
یک سطل زباله عفونی در قسمت پیش ورودی اتاق جهت دفع وسایل حفاظت فردی الوده قرار داده شود.
بیمار حتی الامکان از اتاق خارج نشود و در صورت اجبار (جهت انجام آزمایشات تشخیصی) قبل از خروج از اتاق از ماسک جراحی ساده استفاده کند و به افرادی که در مقصد هستند در مورد زمان حضور بیمار اطلاع داده شود.
پرونده بیمار نباید بداخل اتاق برده شود
رعایت دستورالعمل بهداشت دستها و ماسک جراحی ساده دقیقا توسط مراقبین و همراهان و ملاقات کنندگان و کسانی که بهر دلیل به اتاق بیمار وارد می شوند الزامیست
در صورتی که احتمال تماس با ترشحا ت بیمار وجود دارد از وسیله حفاظت فردی مناسب استفاده گردد.
بعداز ترخیص بیمار باید اتاق طبق دستورالعمل شستشو و ضدعفونی اتاق ایزوله کاملا شستشو وضدعفونی گردد.
قبل از ترخیص بیماری و یا اتمام دوران واگیر بیماری حتما به واحد کنترل عفونت اطلاع داده شود.
 
احتیاطات تماسی:
احتیاطات تماسی در مورد بیماریهایی عفونی که راه انتقال آنان از طریق تماس با ترشحات بیمار است بایستی رعایت شود که شامل این موارد هستند :
تابلوی مربوط به احتیاطات تماسی روی درب اتاق بیمار نصب گردد.
بیمار در اتاق یکنفره ترجیحا دارای شرایط ایزوله عادی بستری شود در صورت کمبود اتاق بیماران دارای عفونت یکسان در یک اتاق بستری شوند و فاصله تختها از یکدیگر حداقل 1 متر باشد.
نیازی به برقراری تهویه با فشار منفی نیست
کلیه افراد موقع ورود به اتاق بیمار بایستی از دستکش و گان استفاده کنند و بعد از خروج از اتاق آنرا خارج کنند و بهداشت دستها را رعایت کنند.
محلول ضدعفونی دستها و کلیه وسایل حفاظت فردی اعم از ماسک ساده جراحی و گان و دستکش و محافظ صورت یا چشم در قسمت پیش ورودی اتاق قرار داده شود.
 یک سطل زباله عفونی در قسمت پیش ورودی اتاق جهت دفع وسایل حفاظت فردی آلوده قرار داده شود.
بیمار حتی الامکان از اتاق خارج نشود و در صورت سرفه و عطسه  استفاده کند و به افرادی که در مقصد هستند در مورد زمان حضور بیمار اطلاع داده شود.
پرونده بیمار نباید بداخل اتاق برده شود
رعایت دستورالعمل بهداشت دستها دقیقا توسط مراقبین و همراهان و ملاقات کنندگان و کسانی که بهر دلیل به اتاق بیمار وارد می شوند الزامیست
در صورتی که احتمال تماس با ترشحات بیمار وجود دارد از وسیله حفاظت فردی مناسب استفاده گردد.
بعد از ترخیص بیمار باید اتاق طبق دستورالعمل شستشو و ضدعفونی اتاق ایزوله کاملا شستشو وضدعفونی گردد.
قبل از ترخیص بیماری و یا اتمام دوران واگیر بیماری حتما به واحد کنترل عفونت اطلاع داده شود.
 
 
تنظیمات قالب