ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تزریقات ایمن:
 
رویکردهای ذیل بمنظور استفاده صرفاً یکبار از وسایل تزریقات باید اجرا گردد:
- کلیه امکانات لازم (بطور مثال مشتمل بر سرنگ، سرسوزن، ویال دارو، ست سرم، الکترودهای سوزنی، کلیه سوزنهای مربوط به بیوپسی­ها و سایراقدامات تهاجمی) جهت رعایت ایمنی تزریق باید بصورت یکبار مصرف و به میزان کافی در دسترس کارکنان باشد.
- برنامه آموزش مستمر سالیانه برای گروه­های هدف منطبق با نیازسنجی آموزشی در زمینه لزوم استفاده یک بار از وسایل تزریقات یک بارمصرف و خطرات استفاده مجدد از آنها  اجرا می گردد.
- برای هر تزریق باید از یک سرنگ استریل یکبار مصرف جدید استفاده گردد. تاریخ انقضاء باید قبل از استفاده کنترل شده و از وسایلی که تاریخ انقضاء آنها گذشته است، استفاده نگردد. همچنین قبل از استفاده از سرنگ و سر سوزن باید بسته بندی آن، چک شده تا فاقد هر گونه پارگی و یا سوراخ باشد.
نکته: در صورت تماس سر سوزن با سطح غیر استریل، از استفاده از آن باید اجتناب نمود. همچنین سر سوزن باید بلافاصله بصورت ایمن و از طریق safety box دفع گردد.
- حتی المقدور باید از ویال های تک دوزی استفاده گردد. درصورت الزام به استفاده از ویال چنددوزی، باید برای هر بارکشیدن دارو ازسرسوزن جدید و استریل استفاده شود. همچنین سر ویال نیز با استفاده از پنبه استریل و الکل، ضد عفونی گردد.
نکته: در زمان استفاده از ویال چند دوزی، هر ویال باید مختص یک بیمار باشد. ثبت مشخصات بیمار شامل نام و نام خانوادگی و نیز تاریخ  اولین استفاده از ویال باید بر روی برچسب ویال درج گردد. ویال پس  از آماده سازی باید در یخچال نگهداری گردد.
 
               
تنظیمات قالب