ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه هفتگی پزشکان

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

دکتر آرش میرزائی

تخصص:

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر صادق غفاریان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر سید محمدناصر هاشمیان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر معصومه محبی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر الیاس خلیلی پور

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر مهرناز عتیقه چیان

تخصص: قرنیه

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر سمیرا یادگاری

تخصص: مغز و اعصاب

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نورولوژی (مغز و اعصاب)

دکتر بابک معصومیان

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار قبلی

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر مسعود اقصایی فرد

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار قبلی

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر مطهره صادقی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر قاسم فخرائی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر مونا سادات سید صفی زاده

تخصص: گلوکوم

ساعت حضور: 17:00 - 13:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار قبلی

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر مونا سادات سید صفی زاده

تخصص: گلوکوم

ساعت حضور: 12:00 - 09:00

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر محمدرضا مهرابی بهار

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه مشاوره رتین

دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر امیرحسین آقاجانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر حامد قاسمی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر سید حسام هاشمیان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر احمد میرشاهی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر داود وکیلی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر محمدرضا مهرابی بهار

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه رتین

دکتر محمد زارعی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر هوشنگ فقیهی حبیب آباد

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر فاطمه بازوند

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر احمد معصومی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه مشاوره عمومی

دکتر سید حسام هاشمیان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر فاطمه علیپور

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر سید محسن رفیع زاده طبائی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر بابک معصومیان

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر سید مهدی طباطبائی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر سمیرا یادگاری

تخصص: مغز و اعصاب

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نورولوژی (مغز و اعصاب)

دکتر مطهره صادقی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر مسعود اقصایی فرد

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار قبلی

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر مطهره صادقی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر آرش میرمحمد صادقی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر زکیه واحدیان اردکانی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر رضا زارعی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر الیاس خلیلی پور

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه مشاوره رتین

دکتر محمد زارعی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه مشاوره رتین

دکتر سید محسن رفیع زاده طبائی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر محمدطاهر رجبی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر صادق غفاریان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های سطحی چشم

دکتر پریسا عبدی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های سطحی چشم

دکتر صادق غفاریان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر مهرداد  محمدپور

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر معصومه محبی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر معصومه محبی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر الیاس خلیلی پور

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه رتین

دکتر معصومه سجادی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر حمید ریاضی اصفهانی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه رتین

دکتر زهرا مهدی زاد

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر افسر دستجانی فراهانی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر احمد معصومی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر الیاس خلیلی پور

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر قاسم فخرائی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار قبلی

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر مهرناز عتیقه چیان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر مهرداد  محمدپور

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر امیرحسین آقاجانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر محمدرضا مهرابی بهار

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر سید مهدی طباطبائی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر سمیرا یادگاری

تخصص: مغز و اعصاب

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نورولوژی (مغز و اعصاب)

دکتر بابک معصومیان

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار قبلی

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر بابک معصومیان

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر مونا سادات سید صفی زاده

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر سید مهدی طباطبائی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر زکیه واحدیان اردکانی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر هوشنگ فقیهی حبیب آباد

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه مشاوره رتین

دکتر فرزاد پاکدل

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر امیرحسین آقاجانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر صادق غفاریان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های سطحی چشم

دکتر مهدی خداپرست زواره

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر مهدی خداپرست زواره

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر حامد قاسمی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر محمود جباروند بهروز

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر الیاس خلیلی پور

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه رتین

دکتر زهرا مهدی زاد

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر فریبا قاسمی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر فرزاد فرزبد

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر مهران زارعی قنواتی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر پریسا عبدی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر مهدی خداپرست زواره

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر زهرا مهدی زاد

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر صادق غفاریان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر مونا سادات سید صفی زاده

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر حمید ریاضی اصفهانی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر سمیرا یادگاری

تخصص: مغز و اعصاب

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه نورولوژی (مغز و اعصاب)

دکتر بابک معصومیان

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر مسعود اقصایی فرد

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار قبلی

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر آرش میرمحمد صادقی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر سید مهدی طباطبائی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر مونا سادات سید صفی زاده

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر یدالله اسلامی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر فاطمه بازوند

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه مشاوره رتین

دکتر سید محسن رفیع زاده طبائی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر محمدطاهر رجبی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر مهرناز عتیقه چیان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر سید فرزاد محمدی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر صادق غفاریان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر سید محمدناصر هاشمیان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر معصومه محبی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر معصومه سجادی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر فاطمه بازوند

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر آرش میرزائی

تخصص:

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر قاسم فخرائی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر مهران زارعی قنواتی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه لیزیک

دکتر مونا سادات سید صفی زاده

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر امیرحسین آقاجانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر پریسا عبدی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر مطهره صادقی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه عمومی چشم

دکتر آرش میرمحمد صادقی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار قبلی

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر مطهره صادقی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

تخصص: استرابیسم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه استرابیسم

دکتر زکیه واحدیان اردکانی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر مونا سادات سید صفی زاده

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر سید مهدی طباطبائی

تخصص: گلوکوم

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه گلوکوم

دکتر حمید ریاضی اصفهانی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه مشاوره رتین

دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر فرزاد پاکدل

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر امیرحسین آقاجانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه اربیت و مجرای اشکی

دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی

تخصص: اربیت و اکولوپلاستی

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر پریسا عبدی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه بیماری های سطحی چشم

دکتر صادق غفاریان

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر مهدی خداپرست زواره

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر فاطمه بازوند

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر محمد زارعی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر الیاس خلیلی پور

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

کلینیک: درمانگاه رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP)

دکتر افسر دستجانی فراهانی

تخصص: ویتره و رتین

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

دکتر مهران زارعی قنواتی

تخصص: قرنیه

نوع ویزیت: ویزیت بیمار جدید

برنامه‌ای وجود ندارد!
برنامه‌ای وجود ندارد!
تنظیمات قالب