ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
آموزش کارکنان در ارتباط با مفاهیم کنترل عفونت:
 
برنامه آموزش کارکنان در ارتباط با مفاهیم کنترل عفونت شامل 5 بخش است:
- آموزش پرسنل جدیدالورود
- آموزش درون بخشی
- برنامه باز آموزی ضمن خدمت
- کنفرانسهای داخل بیمارستانی
- تهیه رسانه های آموزشی در زمینه کنترل عفونت
 
آموزش پرسنل جدیدالورود:               
- کلیه پرسنل در بدو ورود به بیمارستان بایستی توسط سرپرست مربوطه جهت آموزش به واحد کنترل عفونت معرفی شوند.
- آموزش به پرسنل جدیدالورود پرستاری با همکاری واحد آموزش دفتر پرستاری و پرسنل جدیدالورود خدمات با همکاری واحد بهداشت محیط صورت می گیرد.

محتوای بسته ­ی آموزشی بدو ورود کارکنان شامل مباحث ذیل است:
- اهمیت پیشگیری و اصول کنترل عفونت
- بهداشت دست ها
- آشنایی با انواع محلولهای ضدعفونی مورد استفاده در بیمارستان و نحوه  رقیق سازی و کاربرد آنها
- اصول پیشگیری از مواجهات شغلی با وسایل تیز و برنده و ترشحات بدن
- تزریقات ایمن و چگونگی برخورد با موارد مواجهه شغلی
- گزارش دهی بیماریهای واگیر و آشنایی با انواع ایزولاسیون ها
- گزارش دهی موارد عفونت بیمارستانی
- آشنایی با فرایند استریلیزاسیون و نحوه بسته بندی و کنترل اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک وسایل پک شده استریل  
- تفکیک پسماند های بیمارستانی عفونی و غیر عفونی و تیز وبرنده
- اثربخشی آموزشی از طریق انجام پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش  قرار گرفته و نتایج در پرونده آموزشی کارکنان ثبت می گردد
 
آموزش درون بخشی:
- نیازسنجی آموزشی سالانه یک­بار از طریق تکمیل فرم نیازسنجی آموزشی توسط پرسنل بخش­های مختلف صورت می گیرد.
- فرم­های نیازسنجی آموزشی آنالیز و تحلیل شده و براساس نتایج آن،اولویت های آموزشی و گروه های هدف شناسایی می­گردند.
- تقویم آموزشی به تفکیک بخش و براساس اولویت های تعیین شده تدوین می گردد.
- دستورالعمل­های مراقبت از عفونت بیمارستانی بصورت گروهی و بخش به بخش آموزش داده می­شود. محتوای آموزشی مشابه موارد ذکر شده در بند الف می باشد.
- اثربخشی آموزش درون بخشی، بصورت پرسش و پاسخ  در زمان برگزاری کلاس مورد سنجش قرار می­گیرد.
 
برنامه باز آموزی ضمن خدمت:
- اولویت های آموزشی وگروه های هدف براساس نتایج سالانه نیازسنجی آموزشی، موارد عدم انطباق شناسایی شده طی بازدیدها و آنالیز داده های حاصل از علل عفونت های بیمارستانی شناسایی می گردد.
- فرم تدوین دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان تکمیل گشته و جهت دریافت امتیاز باز آموزی مصوب به معاونت درمان و دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال می گردد.
- پس از اخذ مجوز باز آموزی، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره آموزشی شامل تعیین مکان، تعداد جلسات و مدرسین مربوطه صورت می گیرد.
- اثربخشی آموزشی از طریق برگزاری آزمون مورد سنجش قرار گرفته  و نمرات بمنظور صدور گواهی شرکت در دوره برای معاونت درمان دانشگاه ارسال می­گردد.
- براساس نتایج ارزشیابی، کیفیت و محتوی دوره آموزشی بازنگری می­گردد.
 
کنفرانس های داخل بیمارستانی:
- عناوین و موضوعات مورد نظر جهت برگزاری کنفرانس براساس نتایج نیازسنجی آموزشی، موارد عدم انطباق شناسایی شده طی بازدیدها و بیماریهای عفونی فصلی شایع تعیین می گردد.
- برنامه برگزاری کنفرانس ها و فرد ارائه دهنده بصورت ماهانه تدوین و از طریق تابلو اعلانات، اطلاع رسانی می گردد.
- اثربخشی آموزشی از طریق انجام پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش  قرار گرفته و نتایج در پرونده آموزشی کارکنان ثبت می گردد.
- ارائه کنفرانس توسط کارکنان منجر به بهبود امتیاز در ارزشیابی عملکرد ماهانه خواهد شد.
- تهیه رسانه های آموزشی در زمینه کنترل عفونت
 
نوع رسانه آموزشی بمنظور انتقال مفاهیم کنترل عفونت به کارکنان براساس سیاستهای بیمارستان، نیاز بخش­های درمانی، سهولت در بکارگیری رسانه و نیز دستور العملهای نظام کشوری مراقبت از عفونت بیمارستانی تعیین می گردد. از رسانه های آموزشی ذیل بمنظور انتقال مفاهیم استفاده می گردد:
پوسترهای اطلاع رسانی
پمفلت / کتابچه
فیلم های آموزشی

- محتوی آموزشی با استفاده از منابع علمی تهیه شده و پس از تایید افراد ذیصلاح، در قالب یکی از اشکال رسانه­های آموزشی تهیه و در اختیار گروه های هدف قرار می گیرد.
- اثربخشی رسانه آموزشی از طریق بررسی روند نمرات ارزشیابی کارکنان و بازخور دریافتی از گروه های هدف مورد سنجش قرار می گیرد.
- در صورتی که منابع علمی تغییر نموده و یا اثربخشی رسانه آموزشی مورد تایید نباشد،  محتوی علمی و یا نوع رسانه بازنگری شده و بهبود می یابد.
 
 
تنظیمات قالب