ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نظارت بر اجرای فرایندهای کنترل عفونت:
 
فرآیند نظارت بر اجرای فرآیندهای کنترل عفونت شامل 3 مرحله است:
- تهیه برنامه بازدید
- تکمیل چک لیست­های نظارتی و طراحی اقدامات اصلاحی
- ورود اطلاعات، آنالیز داده ها، بازخور نتایج و طراحی اقدامات پیشگیرانه
- تهیه برنامه بازدید
- در ابتدای هر فصل، برنامه بازدید از بخش های مختلف بیمارستان تدوین  می گردد.
- کلیه بخش­های بستری، درمانگاه های تخصصی و عمومی، اورژانس، کلیه اتاق­های عمل، واحد آزمایشگاه و CSR در هر فصل حداقل یکبار مورد ارزیابی قرار می­گیرند.
- برنامه زما­­ن­بندی جهت بازدید در اختیار واحد کنترل عفونت بوده و به  بخش­های مورد نظر اعلام نمی­گردد. بازدید از بخش  بصورت تصادفی و بدون اطلاع رسانی قبلی صورت می گیرد.
- تکمیل چک لیست نظارتی و طراحی اقدامات اصلاحی
 
ابزار نظارت بر بر اجرای فرآیندهای کنترل عفونت­، تکمیل چک لیست­های نظارتی است. چک لیست های نظارتی کنترل عفونت به تفکیک محورشامل موارد ذیل است:
عنوان چک لیست نظارتی روش ارزیابی تناوب زمانی
نظارت بر مصرف محلول های ضد عفونی کننده و گندزداها مصاحبه با 3 نفر/مشاهده فصلی
نظارت بر رعایت اصول تزریقات ایمن مشاهده فصلی
نظارت بر وسایل و ابزار استریل مشاهده فصلی
نظارت بر نحوه رعایت اصول بهداشت دست مشاهده فصلی
نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله عفونی مشاهده فصلی
نظارت بر نحوه نظافت و ضدعفونی سطوح مشاهده فصلی
نظارت بر صحت فرآیند استریلیزاسیون CSR مشاهده فصلی
- چک لیست­های نظارتی از طریق مشاهده مصادیق اجرایی مرتبط با سئوالات مطرح شده در هر چک لیست تکمیل می ­گردد. در خصوص نحوه نظارت بر مصرف محلول های ضدعفونی کننده و گندزداها، علاوه بر مشاهده نحوه کار پرسنل، حداقل با 3 نفر از پرسنل بخش مصاحبه می گردد.
- طیف امتیازدهی به هریک از سئوالات مندرج در چک لیست های نظارتی از 1 بین  تا 4 است (1 : ضعیف،  2 : متوسط،  3: خوب،  4 : عالی). هر یک سئوالات با امتیاز 1 و یا 2 به عنوان عدم انطباق شناسایی می­گردد.
- در زمان تکمیل چک لیست نظارتی، موارد عدم انطباق در عملکرد، در قسمت مشاهدات ثبت شده و ضمن ارائه بازخور به پرسنل، نحوه اجرای صحیح  بصورت چهره به چهره به فرد آموزش داده می شود.
- در پایان ارزیابی در خصوص کلیه موارد عدم انطباق شناسایی شده، اقدام اصلاحی به تفکیک موارد باید تعیین شده و به سرپرستار یا مسئول شیفت بصورت مکتوب بازخور داده شود.
تنظیمات قالب