فرم رسیدگی به شکایات

مشخصات شاکی
مشخصات واحد سازمانی یا فرد مورد شکایت
تاریخ مراجعه شاکی به واحد سازمانی یا فرد مورد شکایت
اقدامات قبلی در خصوص شکایت
خلاصه موضوع شکایت