شناسه : 989
1394-03-24 08:00
2015-6-14 08:00:53

مسئول بخش:

پزشکان:

- دکتر اقصائی فرد
-دکتر منصوره جمشیدیان
-دکتر فریبا قاسمی
-دکتر رضا غفاری

- دکتر محمد طاهر رجبی

- دکتر فرزاد پاکدل

- دکتر سمیعی

- دکتر علیرضا خدابنده

- دکتر ابوالفضل کسائی

- دکتر طباطبائی

- دکتر حامد قاسمی

- دکتر مهران زارع قنواتی

-دکتر گلشن لطیفی

برنامه بخش انکولوژی

سایر پیوست ها

انتهای پیام