شناسه : 98
1392-10-23 08:44
2014-1-13 08:46:08

شنبه صبح

خانم دکتر محبی

دکتر ناصر هاشمیان

شنبه عصر

آقای دکتر خداپرست

------

یکشنبه صبح

خانم دکتر علیپور

آقای دکتر جباروند

یکشنبه عصر

آقای دکتر غفاری

 

دوشنبه صبح

آقای دکتر فرزاد محمدی، آقای دکتر محمد پور، دکتر قاسمی

 

دوشنبه عصر

آقای دکترزارعی قنواتی

آقای دکتر بهشت نژاد

سه شنبه صبح

آقای دکتر زارع مهرجردی

خانم دکتر فیروزه رحیمی

سه شنبه عصر

---------------

------

چهار شنبه صبح

آقای دکتر بهشت نژاد

آقای دکتر فلاح- خانم دکتر لطیفی

چهار شنبه عصر

آقای دکتر حسام هاشمیان

 

 

انتهای پیام