به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی این مرکز، روز یکشنبه 11 آذر 1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. در این جلسه ابتدا فاطمه قدیمی، مسئول واحد بهبود کیفیت  گزارشی تحلیلی از  نتایج شاخصهای عملکردی در بهار و تابستان 97 ارائه و آن ها را باهم مقایسه کرد. وی همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح وضع موجود ارائه کرد.
در ادامه جلسه شقایق زرگر، کارشناس ایمنی بیمار خلاصه نتایج بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و اثربخشی اقدامات انجام شده را ارائه کرد.
اعضای کمیته مقرر نمودند: 
 تجهیز آمبولانسهای بیمارستان، با توجه به نوع بیمارانی که به وسیله هر آمبولانس حمل میشوند، صورت گیرد .
در مورد ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از بیمارستان، بررسیهای لازم انجام شود. 
برای بکارگیری یکنفر فیزیوتراپ در بیمارستان، مکاتبات و پیگیریهای مجدد صورت گیرد. 
در مورد کیفیت انجام آزمایشات در آزمایشگاه بیمارستان، بررسیهای لازم انجام شود.  
 
شماره مطلب : 5192
به روز رسانی : يكشنبه 11 آذر 1397 - ساعت 15:06
ایجاد : يكشنبه 11 آذر 1397 - ساعت 13:35 2018-12-2 15:06:59