به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه ای که روز دوشنبه هفتم آبان 1397با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار گردید، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات حوزه های سازمانی، آموزش، پژوهش و درمان درج شده  در برنامه استراتژیک بیمارستان بررسی شد. زهراهاشمی، کارشناس دفتربهبود کیفیت با اعلام این خبر افزود: پیش نویس آخرین بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان برای مسئولین واحد ها ارسال می شود تا ظرف هفته آینده نظرات و پیشنهادات خود را برای حذف یا اضافه کردن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات برنامه اعلام نمایند. 

خبر و عکس: امیدوار

شماره مطلب : 5046
به روز رسانی : دوشنبه 29 اکتبر 2018 - ساعت 13:38
ایجاد : دوشنبه 29 اکتبر 2018 - ساعت 12:31 2018-10-29 13:38:01