به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه روز شنبه 5آبان 1397 کمیته اورژانس( تعیین تکلیف و تریاژ) این بیمارستان گزارش آخرین بازدید کارشناسان معاونت درمان دانشگاه قرائت و موارد عدم انطباق گزارش شده و راه های اصلاح آن  بررسی شد. همچنین در مورد مشکلات ناشی از نگهداری کودکان جراحی شده در محوطه اطاق عمل اورژانس نیز تبادل نظر شد.
اعضای کمیته مقرر نمودند:
نامه ای در خصوص موارد عدم انطباق تکراری در گزارش بازدید کارشناسان معاونت درمان از درمانگاه اورژانس تهیه و به این معاونت ارسال گردد .
لیست کمبود وسایل جراحی در اتاق عمل اورژانس، برای مدیر پرستاری ارسال شود.
کودکان پس از اتمام عمل جراحی تا زمان اتمام مراقبت های پس از عمل و تکمیل پرونده در ریکاوری نگهداری شوند.
از سپردن کودک جراحی شده به والدین قبل از خروج از اطاق عمل و تحویل وی به بخش جدا خوداری شود. 
خبرو عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 5037
به روز رسانی : يكشنبه 6 آبان 1397 - ساعت 14:09
ایجاد : شنبه 5 آبان 1397 - ساعت 12:03 2018-10-28 14:09:46