گالری عکس1

گالری عکس2

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار به همراه دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست ومعاون درمان بیمارستان و سعید مرادی مدیر مرکز روز دوشنبه 11تیرماه 1397 از درمانگاه اورژانس بازدید نموده و در جریان  مخاطرات شناسایی شده این بخش قرار گرفتند. برخی از مشکلات عنوان شده در این بازدید عبارت بود از: فرسودگی اتوکلاو، ایمنی صندلی معاینه بیمار، توجه بیشتر به داروهای پرخطر، تهیه پالس اکسی متر برای اتاق تحت نظر، کمبود وسایل، امکان افزودن تخت تحت نظر به درمانگاه و لزوم تکمیل فرم تریاژ برای تمام بیماران که  پیشنهادات سرپرستار و پرسنل این درمانگاه برای رفع آن ها جمع آوری شد.
خبرو عکس : امیدوار 
 
شماره مطلب : 4588
به روز رسانی : دوشنبه 11 تير 1397 - ساعت 13:27
ایجاد : دوشنبه 11 تير 1397 - ساعت 12:51 2018-7-2 13:27:54