بيمارستان فارابي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در نظر دارد اداره مهد كودك و فضاي فيزيكي آن را به صورت اجاره محل واگذار نمايد.
مهلت دريافت و تحويل اسناد از روز شنبه مورخ 97/04/09 تا پايان وقت اداري روز شنبه 97/04/17 تعيين شده است و نتيجه مزايده حداكثر تا تاريخ 97/04/25  اعلام خواهد شد.
محل مذكور صرفاً به اشخاصي واگذار مي‌شود كه داراي پروانه تاسيس مهد كودك از سازمان بهزيستي مي‌باشند.
حائزين شرايط مي‌توانند جهت دريافت و تحويل اسناد به بيمارستان فارابي، ساختمان قديم، واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
شماره تماس: 52837310 

شماره مطلب : 4578
به روز رسانی : چهارشنبه 17 بهمن 1397 - ساعت 10:53
ایجاد : شنبه 9 تير 1397 - ساعت 09:18 2019-2-6 10:53:02