به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه مشترک معاون درمان و سرپرستاران درمانگاه های این بیمارستان روز سه شنبه 29خرداد1397 برگزار شد. 
دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان فارابی در این جلسه بر توجه بیشتر به شاخص های بهداشت دست و ایمنی بیمار تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت این دو موضوع در اعتبار بخشی، برای  ارتقاء شاخص ها دو راهکار آموزش و نظارت مداوم را مد نظر قرار داده ایم.
وی با بیان این که برای اثربخشی بیشتر، آموزش باید در گرو ه های کوچک، چهره به چهره و مستمر باشد، افزود: ما ابتدا آموزش بهداشت دست را از  کارکنان اپتومتری و رادیولوژی شروع کردیم و در مراحل بعدی کارکنان پرستاری و پزشکان آموزش خواهند دید.
معاون درمان بیمارستان فارابی خواستار نظارت بیشتر سرپرستاران بر انجام پنج موقعیت بهداشت دست شد و گفت: گرچه آموزش مداوم و مستمر در ارتقاء شاخص پذیرش بهداشت دست موثر است ولی ارزیابی و نظارت سرپرستاران نیز ضروری است. درواقع سرپرستاران نقش دیده بان را بازی می کنند و باید رعایت تمام اصول بهداشت و شستشوی دست را ارزیابی نموده، تذکر دهند و موارد عدم رعایت را گزارش کنند.
دکتر صنعتکار همچنین خواستار فعال تر شدن رابطین کنترل عفونت در انتقال مطالب آموزشی و تدوین برنامه زمانبندی برای آموزش چهره به چهره در واحد ها شد. 
عدم استفاده بی رویه از دستکش در درمانگاه ها، تعیین الگوی مصرف دستکش در درمانگاه ها و  نظارت بر آن ،توجه به عدم مغایرت امضای پزشکان در اوراق پرونده و درخواست ها، ضرورت امضای اوراق دفترچه بیمه توسط شخص پزشک معالج، توجه به حضور پزشکان و شروع کار درمانگاه ها از ساعت 8 صبح ، گزارش هر موردی که موجب اختلال در روند ارائه خدمت درمانگاه می شود، نظارت بر نحوه برخورد کارکنان با مراجعین در درمانگاه ها و پرهیز از مشاجره با مراجعین، درخواست های دیگر معاون درمان بیمارستان فارابی از سرپرساران حاضر در این جلسه بود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4456
به روز رسانی : پنجشنبه 31 خرداد 1397 - ساعت 00:13
ایجاد : سه شنبه 29 خرداد 1397 - ساعت 13:00 2018-6-21 00:13:55