ارزیابی طول قدامی - خلفی چشم

فاصله بین قرنیه و قطب خلفی چشم در راستای محور بینایی را طول قدامی – خلفی چشم می نامند. طول قدامی- خلفی هنگام تولد 17 میلیمتر است که به 24 میلیمتر در افراد بالغ می رسد. هر یک میلیمتر تغییر در طول محوری چشم تقریبا معادل3 دیوپتر عیب انکسار می باشد.

ارزیابی طول قدامی-خلفی جهت محاسبه لنز داخل چشمی (IOL)، بررسی وجود یا عدم وجود تومور داخل چشم، بررسی ادم قرنیه و برای شناسایی اختلالاتی چون میکروافتالمی و نان افتالموس و گلوکوم مادر زادی بکار می رود.

دستگاه های مختلفی وجود دارند که به صورت تماسی و یا غیر تماسی این ارزیابی را انجام می دهند:

A-Scan و B-Scan:

این دستگاه ها از امواج اولتراسوند با طول موجهای ۸ تا ۱۲ mhzبرای شناسایی فواصل خطی و امپلیتود امواج بازتاب شده برای ارزیابی بافتهای چشمی و اربیت استفاده می کنند. این دستگاه ها معمولا به همراه یک قطره بی حسی و با تماس پروب دستگاه به قرنیه انجام می شود.

A-Scanشامل یک نمایش یک بعدی اکوستیک است که اکوها را به شکل قله های عمودی (Spike) نشات گرفته از یک خط پایه نمایش می دهد.فاصله بین اسپایک ها بسته به زمانی است که امواج صوتی به یک سطح می رسند وبرگشت اکوهای آن به مولد، سپس چنانچه سرعت صوت درمحیطی که اکو ازآن رسیده را بدانیم، فاصله بین هر دو اسپایک می تواند به فاصله تبدیل شود. از A-Scan معمولا برای اندازه گیری طول محوری چشم و محاسبه قدرت IOL قبل از عمل کاتاراکت استفاده می شود.

 

B-Scan  برای  بررسی داخل چشم مانند ویتره ، رتین و کوروئید درشرایطی که کدورت هایی نظیرکاتاراکت شدید و یا خونریزی داخل چشم و کدورت قرنیه امکان مشاهده مستقیم داخل چشم را ممکن نمیسازد ، استفاده می شود. همچنین برای تشخیص واندازه گیری اجسام خارجی نفوذکننده به چشم وتومورهای داخل چشمی نیز کاربرد دارد.

 

 

IOL Master:

این دستگاه بیومتری چشم را به صورت غیر تماسی و به منظور محاسبه قدرت IOLبرای استفاده در جراحی کاتاراکت اندازه گیری می کند. همچنین این دستگاه علاوه بر محاسبه طول محوری چشم، کراتومتری چشم را نیز اندازه گیری می کند.

IOL Master دارای فرمول های متعدد محاسبه از جمله چهار نسل Holladay II ، SRK/T، SRK II، Hoffer،  Higis L، Higis می باشد و جدید ترین نسل این فرمول ها یعنی فرمول Holladay II نیز روی نرم افزار این دستگاه نصب شده است.

 

Optical Biometer (OA-2000:

 OA-2000با استفاده از روش Fourier domain میتواند سیگنال های دریافتی ازشبکیه را با حساسیت بالایی تشخیص دهد و به صورت غیر تماسی طول محوری چشم را محاسبه نماید . منبع لیزردستگاهOA-2000ازنوع Swept Source بافرکانس 1030 نانومتراست. دستگاه های دیگرمانندIOL Master 500ازمنبع لیزرSLDبا فرکانس حدود 840 نانومتراستفاده می کنند. به همین دلیل، استفاده از لیزر با فرکانس 1030 نانومتردردستگاهOA- 2000  از مزیت های این دستگاه می باشد زیرا افزایش طول موج باعث بهبود عمق نفوذ می گردد.

این دستگاه، اندازه گیری ها را به صورت خودکار وبا سرعت، عمق نفوذ وحساسیت بسیار بالا درمدت زمان کوتاهی انجام می دهد و درنتیجه، موجب کاهش فشار واسترس بیمارمی گردد. حساسیت بالای روش Fourier domain موجب شده است، درموقعیت هایی که روش Time  domain قادر به اندازه گیری دقیق طول محوری چشم نمی باشد، اندازه گیری دقیقی ازطول محوری چشم، حاصل آید.

 

شماره مطلب : 4330
به روز رسانی : سه شنبه 2 مارس 2021 - ساعت 09:32
ایجاد : دوشنبه 14 می 2018 - ساعت 13:22 2021-3-2 09:32:02