به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این مرکز روز شنبه 22 اردیبهشت 1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد. تعیین اهداف سال 97 بیمارستان در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار، بازنگری اعضای کمیته، بازنگری دستورالعملها و آئین نامه ها ی مرتبط، و پیگیری مصوبات قبلی از مهمترین موضوعات طرح شده در این جلسه بود. 
در ادامه مهندس الناز نصیرلو، کارشناس بهداشت حرفه ای در مورد آموزش بهداشت فردی و حرفه ای کارکنان گزارشی ارائه کرد و گفت: در طی سال گذشته 8 عنوان آموزش برای گروه های مختلف حرفه ای برگزار شده که باید با همکاری واحد آموزش کارکنان اطلاعات آن در نرم افزار وارد شود. 
مرادی مدیر بیمارستان نیز بر اهمیت اثر بخشی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی بر اساس نیازسنجی تاکید نمود. 
سپس عناوین آموزشی پیشنهادی برای گروه های مختلف کارکنان مطرح شد و لیست مخاطرات، عوامل زیان آور و پرخطر شناسائی شده اولویت دار بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان در سال 97 مورد بررسی قرار گرفت و اقدام اصلاحی لازم معرفی شد.
این کمیته مقرر نمود:
برای اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور استرس شغلی، با اولویت گروههای پرخطر درمانی، اداری و پاراکلینیک برنامه عملیاتی تدوین شود.   
برای ارتقاء سلامت کارکنان در حیطه فعالیت بدنی، مصرف دخانیات و تغذیه سالم برنامه عملیاتی تدوین شود.
پوسترهای حرکات کششی تهیه و در اختیار تمامی واحدها قرار گیرد.
برای بررسی میزان شیوع آسیبهای اسکلتی عضلانی در کارکنان، ظرف سال 97 برنامه عملیاتی تدوین گردد .  
ایجاد بانک اطلاعات الکترونیک از معاینات دوره ای و پرونده سلامت کارکنان به میزان 25% ظرف سال 97 صورت پذیرد.
خبر و عکس: امیدوار
شماره مطلب : 4327
به روز رسانی : دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - ساعت 13:03
ایجاد : شنبه 22 ارديبهشت 1397 - ساعت 12:46 2018-5-14 13:03:25