به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، سعید مرادی، مدیر این مرکز به همراه اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار روز دوشنبه 25 دی۱۳۹۶ از بخش اپتومتری بیمارستان بازدید کردند. و با بررسی مخاطرات شناسایی شده در ارزیابی با چک لیست مربوطه پیشنهادات کارکنان این بخش را برای رفع مشکلات موجود دریافت کردند.
کمبود فضای فیزیکی، پراکندگی واحد های زیر مجموعه این بخش، نامناسب بودن سیستم تهویه، کمبود وسایل حفاظت فردی مانند دستکش و ماسک یکبار مصرف  برخی از مشکلات عنوان شده دراین بازدید بود.  
 خبرو عکس : امیدوار
 
شماره مطلب : 3912
به روز رسانی : چهارشنبه 27 دى 1396 - ساعت 09:04
ایجاد : دوشنبه 25 دى 1396 - ساعت 14:13 2018-1-17 09:04:07