دفتر مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان فارابی بعنوان قطب علمی چشم پزشکی کشور قصد دارد بر پایه دانش جدید مدیریت ، رهبری وهدایت توام با آینده نگری و کار آمدی به مرجع پرستاری چشم کشور تبدیل شده و با بهره گیری مناسب از منابع موجود انسانی ، مالی و تجهیزاتی و اطلاعاتی برای دستبابی به رسالت و چشم انداز و ارزشهای سازمانی بیمارستان و نیز همراستا با سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مسیر ارتقای پرستاری چشم کشور گام بردارد. فعالیتهای دفتر پرستاری بیمارستان فارابی بطورکلی دو حیطه مهارت سنجی و بکارگیری کارکنان پرستاری و مدیریت مراقبتهای پرستاری  خلاصه می گردد که به اهم آنها بشرح زیر در اینجا اشاره می شود:

1-    براورد کمی و کیفی منابع انسانی پرستاری (اعم از کارشناس پرستاری ، کارشناس بیهوشی و اتاق عمل ، کمک بهیار و منشی ) مورد نیاز هر یک از بخشهای تشخیص و درمانی با استفاده از استانداردها و ضرایب اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ، با لحاظ قوانین استخدامی کشوری و ارتقای بهره وری و وزارت کار و امور اجتماعی

2-    ارزیابی صلاحیت کارکنان پرستاری جدید الورود و چینش آنان بعد از تایید صلاحیت

3-    چیدمان پرستاران در نوبتهای کاری بخشهای مختلف بر اساس جمع بندی منابع انسانی پرستاری مورد نیاز

4-    ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاری با فرایند مشخص و تعیین معیارهای خاتمه یا ادامه خدمت

5-    تعیین و ارزیابی حداقل مهارتهای عمومی و تخصصی بالینی و مهارتهای ارتباطی برای کارکنان پرستاری شاغل در بخش های عمومی , اتاق عمل و مراقبتهای ویژه و اورژانس چشم

6-     تدوین و ابلاغ سیاستهای آموزشی برای کادر پرستاری

7-    بازنگری و ابلاغ مراجع مراقبتی پرستاری چشم به بخشهای بالینی بصورت سالیانه

8-    پایش و کنترل عملکرد پرستاران در زمینه مراقبت های پرستاری چشم بر اساس مراجع مراقبتی ابلاغی

9-    پایش و کنترل عملکرد پرستاران در زمینه ثبت صحیح اقدامات مراقبتهای پرستاری چشم

10-برآورد بودجه سالیانه فعالیتهای پرستاری بر اساس برنامه های عملیاتی و ارائه آن به تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

11-بررسی و اولویت بندی نیازهای درخواستی بخشهای بالینی اعلام شده در سامانه ثبت نیازها و پیگیری و تامین آنها

12- شناسایی نیازهای آموزشی وبرنامه ریزی و تامین منابع آموزشی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی بیماران و همراهان

13- نظارت بر نحوه اداره امور بخشهای بالینی و مراقبتهای موردی

14- تدوین و ابلاغ روش اجرایی نحوه تشویق و کنترل های انضباطی کارکنان پرستاری

15-نظارت بر نحوه مدیریت تخت ، اعزام و انتقال بیماران در داخل و خارج بیمارستان

16-–نظارت بر نحوه تعامل بخشهای بالینی با سایر بخشها و پاراکلینیک

رسالت بیمارستان فارابی

ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و آموزشی و پژوهشی درحوزه چشم پزشکی و علوم بینایی

آرمان و چشم انداز بیمارستان فارابی

 الگوی ترازیابی برای ارائه خدمات ، خلق دانش و فناوری و تربیت متخصص در مراقبت از بینایی در افق 1404 در منطقه تحت پوشش خاورمیانه و آسیای میانه

ارزش های سازمانی بیمارستان فارابی

دانش محوری

کرامت و تعالی انسانی

رعایت حقوق و ارتقای ایمنی بیماران

مسئولیت پذیری در برابر جامعه و محیط زیست

اهتمام به خودباوری ، خلاقیت و نوآوری

نتیجه گرایی

شماره مطلب : 3783
به روز رسانی : دوشنبه 7 دسامبر 2020 - ساعت 10:58
ایجاد : پنجشنبه 20 سپتامبر 2018 - ساعت 12:25 2020-12-7 10:58:02