دفتر پرستاری مرکز فوق تخصصی چشم فارابی یکی ازبرترین مراجع پرستاری چشم کشور است که مسئولیت تمام خدمات پرستاری مرکز را برعهده دارد.
دفتر پرستاری مرکز بعنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری بابهره گیری ازسوپروایزرهای مجرب و کارآزموده خود در چند حیطه فعالیت دارد که به اختصار به آنها اشاره می شود:
۱. توزیع و جابه جایی پرسنل پرستاری بر مبنای نیاز سنجی بعمل آمده دربخش ها و واحدهای پرستاری بر اساس سوابق، توانمندی کادر پرستاری، بار کاری بخش /واحد و ...
۲. نظارت و ارزیابی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و توزیع آنها در بخش های مختلف
۳. مشاوره در طرح های عمرانی و توسعه بیمارستان در قسمت های مربوط به پرستاری
۴. اجرا و نظارت بر حسن انجام قانون ارتقاء بهره وری
۵. مشارکت فعال در کمیته های مرکز(مورتالیتی، انتقال خون، بحران و...)
۶. بازدیدهای مدیریتی ازبخش ها و واحدهای پرستاری
۷. ارزیابی کالاهای جدید مربوط به گروه پرستاری، ارسالی از مدیریت مرکز واعلام نتایج حاصل به مدیریت بیمارستان
۸. تشکیل جلسات سوپروایزران دفتر بصورت هر دو هفته یکبار وارایه گزارش های آن
۹. تشکیل جلسات مشترک سوپروایزران و سرپرستاران مرکز با هدف ارتقاء روزافزون سطح خدمات پرستاری، انجام اقدام های اصلاحی و پیشگیرانه
۱۰. مصاحبه و جذب و توزیع نیروها در رده های مختلف درمانی بنابر نیاز بخش ها
۱۱. ارائه گزارشات عملکرد به ریاست محترم مرکز
آدرس دفتر پرستاری: ساختمان جدید بیمارستان،ضلع جنوبی ساختمان مرکز زیرزمین سمت چپ کارت زنی
      آدرس بیمارستان :خیابان کارگر جنوبی، میدان قزوین، بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی
شماره مطلب : 3783
به روز رسانی : يكشنبه 26 آذر 1396 - ساعت 12:53
ایجاد : شنبه 25 آذر 1396 - ساعت 11:25 2017-12-17 12:53:49