مسئول امور قراردادها: خانم بهارک صالحی 
دفتر امور قراردادهای بیمارستان فارابی در ورودی ساختمان قدیم بیمارستان قرار گرفته است.
شماره مستقیم: 52837310                            داخلی: 2310
شرح وظایف امور قراردادها 
  1. تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان به صورت فرمت استاندارد دانشگاه علوم پزشکی تهران و اخذ تاییدیه‌های مربوطه.
  2. بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از سوی پیمانکاران و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی و مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
  3. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده (مناقصه‌ها/مزایده‌ها).
  4. شرکت در جلسات توجیهی و مناقصات و مزایدات مربوط به بیمارستان.
  5. هماهنگی لازم درخصوص عقد قراردادها با امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی تهران.
  6. برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های تعیین شده در چارچوب بیمارستان.
  7. تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه/مزایده بیمارستان جهت بررسی اسناد و تعیین برنده با مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی.
  8. ارائه راهنمایی‌های لازم به مسئولان واحدهای برون سپاری شده یا طرف قرارداد با پیمانکاران.
  9. مکاتبه با تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران.
  10.  دریافت صورت وضعیت و فاکتورهای ارسالی پیمانکاران و چک لیست‌های ناظران قراردادها.
  12. راه اندازی بایگانی الکترونیک. 
 
شماره مطلب : 3723
به روز رسانی : یکشنبه 26 نوامبر 2017 - ساعت 11:31
ایجاد : یکشنبه 26 نوامبر 2017 - ساعت 11:31 2017-11-26 11:31:39