گالری عکس
شورای اجرایی گروه چشم پزشکی روز چهارشنبه 17 آذر1395 با حضور دکتر فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی ودکتر صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد.
دکتر حامد قاسمی دبیر این شورا در مورد مطالب طرح شده در این جلسه اظهار داشت: اعضای شورا درخواست انتقال و مهمانی 3نفر از دستیاران دانشگاه های دیگر و وضعیت چند تن از اعضای هیئت علمی گروه چشم پزشکی را بررسی نموده و در مورد آن تصمیم گیری کردند. همچنین وضعیت فعالیت درمانگاه پزشکی قانونی و درمانگاه های عمومی بیمارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اعضا در جهت بهبود آن مطرح شد.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 2274
به روز رسانی : چهارشنبه 17 آذر 1395 - ساعت 11:22
ایجاد : چهارشنبه 17 آذر 1395 - ساعت 11:00 2016-12-7 11:22:30