امروزه آموزش به عنوان یکی از مهمترین راه های بهسازی منابع انسانی سازمانها می تواند موجب افزایش اثربخشی سازمانی و زمینه ساز رشد کارکنان شود . فنون پزشکی ، تکنولوژی ها ، داروها و روش های درمانی همواره در حال تغییر و تحول هستند و همین مسئله ضرورت آموزش مستمرکارکنان از جمله پرستاران و تاثیر آن در مهارت های شغلی را بیش از پیش نمایان می سازد .

دانش و ابتکار کارکنان از اجزاء و عناصر کلیدی به شمار می رود که می تواند بر عملکرد سازمانی موثر باشد. جهت ارائه مراقبتهای بهداشتی – درمانی در بخشهای خصوصی و دولتی ، نیاز به افرادی می باشد که علاوه بر مهارت و تجربه نیاز به دانش کافی برای مراقبتی موثر ، ایمن و با کیفیت داشته باشند. این مهم توسط پرستارانی صورت می گیرد که دانش خود را به روز نموده و مراقبتهای لازم را در چهارچوب استانداردهای حرفه ای خود به مددجویان ارائه می دهند همچنین مداومت در تبحر و کارآمدی موجب کسب اطمینان در پرستار برای ایفای نقش حرفه ای در سیستم خدمات بهداشتی درمانی می گردد .

شماره مطلب : 2181
به روز رسانی : شنبه 18 آذر 1396 - ساعت 10:17
ایجاد : سه شنبه 25 آبان 1395 - ساعت 13:26 2017-12-9 10:17:23