1- بررسی نارساییهای بينایی در بزرگسالان
2- تجویز عينک برای رفع عيوب انکساری مانند  ( نزدیک بينی ،دوربينی ،آستيگماتيسم ،پيرچشمی )
3- بررسی نارسایی ها ی بينایی درکودکان مخصوصأ توجه به آمبليوپی وانجام اقدامات مناسب درپيشگيری یا درمان آن
4- بررسی و تجویز عينک به کمک داروها ی سيکلوپلژی
5-  بررسی و تشخيص نارسایي ها ی اختلاف دید دو چشمی یا ضعف تطابق یاتقارب و درمان غير داروی
6-  انجام افتالموسکوپی جهت ارجاع به چشم پزشک
7-  انجام تستها ی تشخيصی بيماریها ی بخش قدامی چشم از قبيل گلوکوم و کاتاراکت و ....
8- 
تجویز وسایل کمک بينایی در افراد low vision از قبیل بزرگنماها و ...
9- تشخيص اختلالات حرکتی چشم
10- تمرینات ارتوپتيک جهت درمان غير جراحی اختلالات حرکتی چشم –اندازه گيری ميدان بينایی ( پریمتری)
11- ارزیابی دید رنگ و بعد
12- انجام تستها ی ویژه مانند پاکيمتری ، سونوگرافی و...- آمبليوپ تراپی
13- مشاوره در امور بهداشتی چشم
14- تصویر برداری چشم مانند ارب اسکن ، تو پوگرافی، پنتاکم، پاکیمتری و...
15- ساخت و ارائه دقیق و علمی عینک طبی
16-  تجویز لنزهای تماسی پس از مشاوره چشم پزشک یا دکترای اپتومتری مجاز است.
17-  بینایی درمانی بررسیهای غیر دارویی و غیر جراحی فیکسیشن های غیر طبیعی، آمبلیوپی
18-  تمرینات ویژه جهت ارتقای مهارت های بینایی برای شاغلین در حرف، ورزشکاران و ...
19- انجام معاینات اپتومتریک و صدور گزارش استخدامی در حیطه خدمات مربوطه
20- استفاده از تتراکائین و تروپیکامید و داروهای سیکلوبلژیک بجز آتروپین در محل کار مجاز است.

شماره مطلب : 1473
به روز رسانی : دوشنبه 12 مهر 1395 - ساعت 09:13
ایجاد : چهارشنبه 2 دى 1394 - ساعت 09:10 2016-10-3 09:13:48