شناسه : 1399
1394-08-20 10:14
2015-11-11 10:48:28

 

* سمینار اپیدمیولوژی بیماری های چشم و سلامت بینایی(سال 92)
* جشنواره  سالیانه شمس(از سال  87 تاکنون)
* سمینار سالیانه سلول های بنیادی در چشم پزشکی (از سال 91 تاکنون)
*سمینار سالیانه چشم پزشکی ترجمانی (سال 93)
* سمینار روز جهانی بینایی( سال 92-93)
* سمینار مراقبتهای اولیه چشم(سال 93)
* سمینار Telescreening (سال 93)
* سمینار بینایی در ورزش(سال 93)
انتهای پیام