مسئول بهبود کیفیت : شیما خاراباف
 تلفن : 2402
 دفتر تعالی بیمارستان در طبقه دوم ساختمان مدیریت در محوطه قدیم بیمارستان واقع شده است.
کارشناسان دفتر تعالی :

       فرشته پناهی - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

فاطمه مصلی نژاد - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شرح وظایف         

 ساختاری شبیه دفتر تعالی بیمارستان فارابی را در بیمارستان­ها یا سازمان­های دیگر، بطور معمول دفتر بهبود کیفیت و یا واحد تحقیق و توسعه (R&D) می­نامند. در حال حاضر دفتر تعالی بیمارستان فارابی شرح وظایف  ذیل را  پیگیری و اجرا می نمایند :

*     بازنگری برنامه استراتژیک و پیاده سازی نظام پایش میزان پیشرفت  اهداف بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن
*    مشارکت در تدوین اهداف سالانه بیمارستان ( اهداف عملیاتی، اهداف کمیته های بیمارستانی، برنامه های بهبود کیفیت فراگیر) و تنظیم گانت چارت پایش میزان پیشرفت به ازای کلیه اهداف
*     مشارکت در تنظیم تفاهم نامه بودجه اهداف عملیاتی سالانه بیمارستان
*     پایش میزان پیشرفت اهداف و برنامه های بیمارستان طبق گانت چارت زمانی
*     تدوین گزارش عملکرد سالانه بیمارستان
*    تدوین و بروز رسانی روش های اجرایی و دستورالعمل­های کاری کلیه واحدها و بخشهای بیمارستان با مشارکت مسئولین و کارشناسان مرتبط براساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه و استاندارد اعتباربخشی
*     تدوین فلوچارت فرآیندهای کاری واحدها و بخشهای بیمارستان
*      شناسایی و مستندسازی فرآیندهای کلیدی بیمارستان و تدوین شناسنامه فرآیندها
*     بازنگری شاخص های بیمارستان و مشارکت در تدوین شناسنامه شاخص­ها و اجرای پروژه هوشمندسازی بیمارستان
*     مشارکت در کلیه کمیته های بیمارستانی، پیگیری و اجرای مصوبات مرتبط
*     تدوین چک لیست­ها، برنامه ریزی و اجرای فرآیند ممیزی داخلی، تهیه و بازخور نتایج و تدوین برنامه­های بهبود
*     اجرای پروژه بازنگری سیستم تشکیلات سازمانی متشکل از مراحل بازنگری و بروزرسانی چارت وشرح وظایف سازمانی و تدوین نرم افزار تشکیلات سازمانی بصورت مشترک با شرکت بهروش پایا سیستم
*    اجرای پروژه بازنگری سیستم آموزش کارکنان شامل بازنگری و تکمیل فرم های PDP، بازنگری فرآیندهای آموزش ضمن خدمت و بدو ورود کارکنان و  تدوین دستورالعمل و فرمهای مرتبط و تدوین نرم افزار آموزش کارکنان بصورت مشترک با شرکت بهروش پایا سیستم
*     اجرای فرآیند رضایت سنجی از بیماران
*     اجرای فرآیند رضایت سنجی از کارکنان
*     مشارکت در محاسبه شاخص­های بیمارستان
*     اجرای پروژه های مرتبط با حسابرسی عملیاتی
*     مدیریت کارآموزان و کاروزران رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در طی دوره
*     هماهنگی جهت اجرای طرح های پژوهشی در حوزه مدیریت بیمارستانی و اقتصاد بهداشت
*     مشارکت در تحلیل داده­ها و تدوین گزارشات مرتبط با ممیزی بالینی
*     مشارکت در پیاده سازی استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار، استاندارد اعتباربخشی و مفاهیم حاکمیت بالینی
*     جمع آوری سوابق و شواهد بیمارستان بمنظور شرکت در فرآیند ارزیابی اداری مالی
*    اجرای فرآیند خودارزیابی، تعریف و پایش پروژه های بهبود، جمع آوری اطلاعات بیمارستان در حوزه توانمندسازها و نتایج، تدوین اظهارنامه و شرکت در فرآیندهای ارزیابی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
*     برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
*     عضویت در هیئت تحریره و تهیه و انتشار مطالب مرتبط با مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی در نشریه ندای فارابی
*     مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی و تدوین مقاله مرتبط با حوزه مدیریت بیمارستان و اقتصاد بهداشت
*    مشارکت در فرآیندهای ارزیابی بیمارستان توسط مراجع بالاسری در حوزه های ایمنی بیمار، اعتباربخشی، حاکمیت بالینی، ارزیابی اداری- مالی و ارزیابی EFQM
*     مشارکت در مستندسازی دستورالعمل­های کاری مرتبط با پروژه HACCP  ( سیستم ایمنی مواد غذایی )
*     همکاری با شرکت مشاور در اجرای پروژه  محاسبه بهره وری در بخش­های بستری بیمارستان
*     پیگیری مراحل  استقرار الزامات سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه (IMS) متشکل از استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001-2008  )، استاندارهای مدیریت محیط زیست ( ISO 18001 ) و استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای ( ISO 14001)
*     طراحی نرم افزار تشکیلات سازمانی و آموزش کارکنان با همکاری واحد منابع انسانی و شرکت مشاور

شماره مطلب : 1191
به روز رسانی : دوشنبه 7 دسامبر 2020 - ساعت 09:30
ایجاد : چهارشنبه 19 اوت 2015 - ساعت 08:04 2020-12-7 09:30:15