شناسه : 107
1392-10-23 09:24
2014-1-13 09:34:29

جهت تماس با سامانه غربالگري نوزادان نارس با رايانامه : ropinfo@tums.ac.ir

جهت مشاوره هاي شبكيه كودكان غير نارس با رايانامه : retinoinfo@tums.ac.ir

جهت مشاوره چشم كودكان با مشكلاتي غير از شبكيه با رايانامه: pedeqeinfo@tums.ac.ir 

مکاتبه نمایید. 

فکس: 55424270-021

تلفن مستقیم: 55424270

 2217تلفن: 14-55400003 داخلی 

 

انتهای پیام