جهت تماس با سامانه غربالگري نوزادان نارس با رايانامه : ropinfo@tums.ac.ir

جهت مشاوره هاي شبكيه كودكان غير نارس با رايانامه : retinoinfo@tums.ac.ir

جهت مشاوره چشم كودكان با مشكلاتي غير از شبكيه با رايانامه: pedeqeinfo@tums.ac.ir 

مکاتبه نمایید. 

فکس: 55424270-021

تلفن مستقیم: 55424270

 2217تلفن: 14-55400003 داخلی 

 

شماره مطلب : 107
به روز رسانی : چهارشنبه 1 دى 1395 - ساعت 10:52
ایجاد : دوشنبه 23 دى 1392 - ساعت 09:34 2016-12-21 10:52:36