گزارش خطا

 

تکمیل فرم گزارش خطا جهت بررسی عوامل بروز خطا و رفع آنها می باشد، لذا با اطمینان از اینکه گزارش خطا کاملا محرمانه است. خطایی را که مشاهده نموده اید را وارد نمایید. اطلاعات آن بدون ذکر مشخصات، جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و به عنوان تجریبات مستند در اختیار سایر همکاران قرار داده می شود.

پیشاپیش از همکاری و احساس مسئولیت شما، صمیمانه قدردانی می نماییم.

 

تاریخ وقوع خطا
مثل: 1400-01-23
مثل: 17:30