دکتر یادگاری، سمیرا

تخصص: مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استادیار

گروه پزشکان: 
گروه مغز و اعصاب
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی