دکتر واحدیان اردکانی، زکیه

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: استادیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش گلوکوم
فوق تخصص: 
گلوکوم
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: