دکتر هاشمیان، سیدحسام

فوق تخصص:قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استادیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش قرنیه
فوق تخصص: 
قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: