دکتر رفیع زاده طبائی، سید محسن

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش اربیت و مجرای اشکی
فوق تخصص: 
اربیت و اکولوپلاستیک
نوع همکاری: 
کادر درمان
برنامه کاری: