دکتر دری، خدیجه

گروه پزشکان: 
گروه بیهوشی
نوع همکاری: 
کادر درمان