دکتر استاد علی پور، عباس

گروه پزشکان: 
گروه بیهوشی
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی