دکتر جعفری جاوید، میهن

گروه پزشکان: 
گروه بیهوشی
مرتبه علمی: 
استاد
نوع همکاری: 
هیئت علمی