دکتر ابراهیمی ادیب، نازنین

فوق تخصص: ویتره و رتین
و یووئیت
مرتبه علمی: استادیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش رتین
فوق تخصص: 
ویتره و رتین
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی