دکتر جمشیدیان، منصوره

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: استادیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش اربیت و مجرای اشکی
مرتبه علمی: 
استادیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی