دکتر محمدپور، مهرداد

فوق تخصص:قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش قرنیه
فوق تخصص: 
قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: 
دانشیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی