دکتر اسلامی، یداله

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: دانشیار

 

 

گروه پزشکان: 
گروه چشم
بخش گلوکوم
فوق تخصص: 
گلوکوم
مرتبه علمی: 
دانشیار
نوع همکاری: 
هیئت علمی
برنامه کاری: